Meld´ Di a moi


Ja hoi, schee, das d´ uns g´fundn hosd! Wennsd´ Lust hosd hinta DE KULISSN VO MIDDLEWOOD z´ schaugn, kimm gern auf a Hoibe voabei und schaugs da o. Unta SOG WOS, sogst uns, wos dia duach n´ Schedl gäd. Wurscht ob d´ Frogn zu am Artikl hosd oda di wos viechisch fuchst. Lass ´s uns wissn.